03 Thao tác với layer

02 After Effects VN

GIỚI THIỆU VỀ PRE-COMPOSE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA, After Effects,GIỚI THIỆU VỀ PRE-COMPOSE
02 After Effects VN

ẨN VÀ HIỆN LAYER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,ẨN VÀ HIỆN LAYER
02 After Effects VN

MỐI QUAN HỆ PARENT GIỮA CÁC LAYER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,MỐI QUAN HỆ PARENT GIỮA CÁC LAYER
02 After Effects VN

SAO CHÉP LAYER VÀ THIẾT LẬP LABEL

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,SAO CHÉP LAYER VÀ THIẾT LẬP LABEL
02 After Effects VN

LIFT VÀ EXTRACT WORK AREA

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,LIFT VÀ EXTRACT WORK AREA
02 After Effects VN

TÁCH VÀ CẮT LAYER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Efects,Dành cho người mới bắt đầu,TÁCH VÀ CẮT LAYER
02 After Effects VN

CÁC THUỘC TÍNH CỦA LAYER VÀ LAYER STYLES

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA, After Effects, Dành cho người mới bắt đầu,CÁC THUỘC TÍNH CỦA LAYER VÀ LAYER STYLES
02 After Effects VN

GIỚI THIỆU KHÁI NIỆM LAYER VÀ CÁC LOẠI LAYER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu, GIỚI THIỆU KHÁI NIỆM LAYER VÀ CÁC LOẠI LAYER
タイトルとURLをコピーしました