[Thực hành] Hiệu ứng chữ

[Thực hành] Hiệu ứng chữ

HIỆU ỨNG CHỮ PHÁT SÁNG MỜ ẢO ✨

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG CHỮ PHÁT SÁNG MỜ ẢO ✨
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

HIỆU ỨNG BÓNG ĐỔ CHO CHỮ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG BÓNG ĐỔ CHO CHỮ
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

HIỆU ỨNG CHỮ FRACTAL NOISE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG CHỮ FRACTAL NOISE
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

HIỆU ỨNG DROPPING VÀ BOUNCING CHO CHỮ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG DROPPING VÀ BOUNCING CHO CHỮ
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

SỬ DỤNG CAMERA ĐỂ TẠO HIỆU ỨNG CHỮ CHUYỂN ĐỘNG

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu SỬ DỤNG CAMERA ĐỂ TẠO HIỆU ỨNG CHỮ CHUYỂN ĐỘNG
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

TẠO HIỆU ỨNG CẮT KIẾM CHO CHỮ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG CẮT KIẾM CHO CHỮ
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

TẠO HIỆU ỨNG BRUSH CHO CHỮ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG BRUSH CHO CHỮ
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

ÁP DỤNG TRACKING CHO HIỆU ỨNG CHỮ LIQUID

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu ÁP DỤNG TRACKING CHO HIỆU ỨNG CHỮ LIQUID
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

TẠO HIỆU ỨNG CHỮ PHÁT SÁNG

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG CHỮ PHÁT SÁNG
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

TẠO HIỆU ỨNG CHỮ NHẤP NHÔ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG CHỮ NHẤP NHÔ
タイトルとURLをコピーしました