05 Làm chuyển động

02 After Effects VN

SỬ DỤNG EXPRESSION

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,SỬ DỤNG EXPRESSION
02 After Effects VN

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG TIME REMAPPING

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects, SỬ DỤNG CHỨC NĂNG TIME REMAPPING
02 After Effects VN

ÁP DỤNG MOTION BLUR

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects, ÁP DỤNG MOTION BLUR
02 After Effects VN

TẠO ANIMATION BẰNG SHAPE LAYER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,TẠO ANIMATION BẰNG SHAPE LAYER
02 After Effects VN

PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY KEYFRAME

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY KEYFRAME
02 After Effects VN

CÁCH SỬ DỤNG GRAPH EDITOR

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,CÁCH SỬ DỤNG GRAPH EDITOR
02 After Effects VN

PHÂN CHIA TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN CỦA THUỘC TÍNH

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,PHÂN CHIA TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN CỦA THUỘC TÍNH
02 After Effects VN

CHỈNH SỬA KEYFRAME

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,CHỈNH SỬA KEYFRAME
02 After Effects VN

CÁCH TẠO KEYFRAME ANIMATION

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects, CÁCH TẠO KEYFRAME ANIMATION
タイトルとURLをコピーしました