[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG PHÁO BOM

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu 💣 HIỆU ỨNG BOM 💥
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

BIẾN HÌNH SHAPE VÀ CHUYỂN ĐỘNG ROBOT

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu BIẾN HÌNH SHAPE VÀ CHUYỂN ĐỘNG ROBOT
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG MẶT BIỂN

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG MẶT BIỂN
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG ĂN BÁNH

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG ĂN BÁNH
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG RÓT SỮA

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG RÓT SỮA
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

TẠO THANH TRƯỢT LOADING

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO THANH TRƯỢT LOADING
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

TẠO HIỆU ỨNG BỒ CÔNG ANH BAY TRONG GIÓ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG BỒ CÔNG ANH BAY TRONG GIÓ
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

TẠO HIỆU ỨNG SÓNG ÂM CHO AUDIO

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG SÓNG ÂM CHO AUDIO
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

TẠO HIỆU ỨNG MƯA RƠI

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG MƯA RƠI
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

TẠO HIỆU ỨNG PHIM XƯA

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG PHIM XƯA
タイトルとURLをコピーしました