2021-04

[Thực hành] Hiệu ứng chữ

TẠO HIỆU ỨNG CHỮ PHÁT SÁNG

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG CHỮ PHÁT SÁNG
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

TẠO HIỆU ỨNG PHIM XƯA

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG PHIM XƯA
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

TẠO HIỆU ỨNG CHỮ NHẤP NHÔ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG CHỮ NHẤP NHÔ
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

BIẾN ĐỔI CHỮ VỚI HIỆU ỨNG WIPE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu BIẾN ĐỔI CHỮ VỚI HIỆU ỨNG WIPE
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

TẠO HIỆU ỨNG CHỮ NEON

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG CHỮ NEON
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

TẠO HIỆU ỨNG CHỮ VỚI CC SCALE WIPE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG CHỮ VỚI CC SCALE WIPE
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

TẠO HIỆU ỨNG CHỮ BOUNCING VỚI ECHO VÀ FILL

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu,animation TẠO HIỆU ỨNG CHỮ BOUNCING VỚI ECHO VÀ FILL
タイトルとURLをコピーしました