2020-11

03 Blender VN

ÁNH SÁNG TRONG BLENDER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,ÁNH SÁNG TRONG BLENDER
03 Blender VN

GIỚI THIỆU VỀ TEXTURE PAINT

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầuGIỚI THIỆU VỀ TEXTURE PAINT
03 Blender VN

CÁCH DÙNG UV MAPPING

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH DÙNG UV MAPPING
03 Blender VN

CÁCH THIẾT LẬP MAPPING

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH THIẾT LẬP MAPPING
03 Blender VN

CÁCH ÁP DỤNG TEXTURE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,CÁCH ÁP DỤNG TEXTURE
03 Blender VN

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI TEXTURE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,GIỚI THIỆU CÁC LOẠI TEXTURE
03 Blender VN

GIỚI THIỆU MỘT SỐ MATERIAL NODE CHỦ YẾU

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,GIỚI THIỆU MỘT SỐ MATERIAL NODE CHỦ YẾU
03 Blender VN

BIÊN TẬP TRONG SHADER EDITOR

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,BIÊN TẬP TRONG SHADER EDITOR
03 Blender VN

LIÊN KẾT CÁC MATERIAL

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,LIÊN KẾT CÁC MATERIAL
03 Blender VN

ÁP DỤNG NHIỀU MATERIAL

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,ÁP DỤNG NHIỀU MATERIAL
タイトルとURLをコピーしました