2020-10

03 Blender VN

PROPORTIONAL EDIT VÀ CÁC THAO TÁC ĐIỀU CHỈNH MESH

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,PROPORTIONAL EDIT VÀ CÁC THAO TÁC ĐIỀU CHỈNH MESH
03 Blender VN

TRANSFORM MESH

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,TRANSFORM MESH
03 Blender VN

SPLIT /SEPARATE VÀ JOIN MESH

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu,SPLIT /SEPARATE VÀ JOIN MESH
03 Blender VN

EXTRUDE MESH VÀ INSET FACE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu, EXTRUDE MESH VÀ INSET FACE
03 Blender VN

CÁCH CẮT MESH

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu, CÁCH CẮT MESH
03 Blender VN

CÁCH CHỌN MESH

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu, CÁCH CHỌN MESH
03 Blender VN

3D CURSOR VÀ PIVOT POINT

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu, 3D CURSOR VÀ PIVOT POINT
03 Blender VN

SAO CHÉP – KẾT HỢP OBJECT VÀ TẠO INSTANCE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu, SAO CHÉP - KẾT HỢP OBJECT VÀ TẠO INSTANCE
03 Blender VN

DI CHUYỂN – XOAY- PHÓNG TO THU NHỎ OBJECT BẰNG BÀN PHÍM

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu, DI CHUYỂN - XOAY- PHÓNG TO THU NHỎ OBJECT BẰNG BÀN PHÍM
03 Blender VN

THAO TÁC CHỌN VÀ ẨN HIỆN OBJECT

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,Blender,Dành cho người mới bắt đầu, THAO TÁC CHỌN VÀ ẨN HIỆN OBJECT
タイトルとURLをコピーしました