2020-08

02 After Effects VN

PHÂN CHIA TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN CỦA THUỘC TÍNH

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,PHÂN CHIA TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN CỦA THUỘC TÍNH
02 After Effects VN

CHỈNH SỬA KEYFRAME

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,CHỈNH SỬA KEYFRAME
02 After Effects VN

CÁCH TẠO KEYFRAME ANIMATION

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects, CÁCH TẠO KEYFRAME ANIMATION
02 After Effects VN

TẠO MASK BẰNG ROTO BRUSH

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,TẠO MASK BẰNG ROTO BRUSH
02 After Effects VN

BIÊN TẬP CÁC THUỘC TÍNH CỦA MASK

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,BIÊN TẬP CÁC THUỘC TÍNH CỦA MASK
02 After Effects VN

CÁCH TẠO VÀ TÙY CHỈNH MASK

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,CÁCH TẠO VÀ TÙY CHỈNH MASK
02 After Effects VN

GIỚI THIỆU VỀ PRE-COMPOSE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA, After Effects,GIỚI THIỆU VỀ PRE-COMPOSE
02 After Effects VN

ẨN VÀ HIỆN LAYER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,ẨN VÀ HIỆN LAYER
02 After Effects VN

MỐI QUAN HỆ PARENT GIỮA CÁC LAYER

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,MỐI QUAN HỆ PARENT GIỮA CÁC LAYER
02 After Effects VN

SAO CHÉP LAYER VÀ THIẾT LẬP LABEL

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,SAO CHÉP LAYER VÀ THIẾT LẬP LABEL
タイトルとURLをコピーしました