HIỆU ỨNG CHỮ PHÁT SÁNG MỜ ẢO ✨

[Thực hành] Hiệu ứng chữ
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo hiệu ứng chữ phát sáng mờ ảo!

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Click vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Đổi tên Composition thành [Universe]

Điều chỉnh Duration thành [0;00;12;00]

Click OK

Click vào biểu tượng này để chọn Type tool

Mở bảng Character và tùy chỉnh cho text

Đổi màu nền thành [#FFFFFF]

Click OK

Nhấn Ctrl + Alt + Home để di chuyển Anchor Point vào giữa object

Nhấn Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí Anchor Point của object vào chính giữa màn hình

Thêm hiệu ứng [Turbulent Displace] vào layer này

Click vào listbox [Displacement] chọn [Twist]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Size] thành [250]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Đặt keyframe cho thuộc tính [Amount]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;15]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount] thành [0]

Nhấn Home để di chuyển indicator về 0

Đặt keyframe cho thuộc tính [Offset]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;15]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Offset] thành [1800]

Nhấn giữ Alt click rồi click vào stopwatch của thuộc tính [Evolution] để thêm expression [time*65]

Thêm hiệu ứng [Echo] vào layer này

Thay đổi giá trị thuộc tính [Echo Time (seconds)] thành [-0.1]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Number Of Echoes] thành [20]

Click vào đây để bật Motion Blur cho layer

Click vào đây để bật 3D cho layer

Nhấn P để hiển thị Position

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Đặt keyframe cho thuộc tính [Position]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [960,540,-4234]

Nhấn Ctrl + D để tạo bản sao cho layer [Universe]

Nhấn giữ Shift để chọn dãy layer [1-2]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;05;15]

Nhấn Alt + [ để cắt từ điểm đầu của layer đã chọn đến vị trí Indicator

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;08;00]

Nhấn Alt + ] để cắt từ điểm cuối của layer đã chọn đến vị trí Indicator

Nhấn số 2 để chọn layer [2]

Thêm hiệu ứng [Fast Box Blur] vào layer này

Thay đổi giá trị thuộc tính [Blur Radius] thành [3]

Nhấn Ctrl + C để sao chép layer [UNIVERSE 2]

Nhấn Ctrl + V để dán

Thêm hiệu ứng [CC Radial Fast Blur] vào layer này

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;05;15]

Click vào listbox [Zoom] chọn [Brightest]

Đặt keyframe cho thuộc tính [Center]

Đặt keyframe cho thuộc tính [Amount]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Center] thành [1.9]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount] thành [70]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;06;25]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Center] thành [965]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount] thành [80]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;08;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Center] thành [1900]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount] thành [90]

Nhấn Ctrl + D để tạo bản sao cho layer [Universe]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;08;15]

Nhấn [ để dời điểm đầu của layer đã chọn đến vị trí Indicator

Thêm hiệu ứng [CC Composite] vào layer này

Thêm hiệu ứng [CC Particle Systems II] vào layer này

Thay đổi giá trị thuộc tính [Birth Rate] thành [5]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;08;15]

Đặt keyframe cho thuộc tính [Position]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;11;25]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [1920]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Radius X] thành [11]

Click vào listbox [Animation] chọn [Fire]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Velocity] thành [0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Gravity] thành [0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Resistance] thành [10]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Birth Color] thành [FFFFFF]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Death Color] thành [616161]

Click vào checkbox [Source Alpha]

Thêm hiệu ứng [Linear Wipe] vào layer [UNIVERSE 2]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;08;15]

Đặt keyframe cho thuộc tính [Transition Completion]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Transition Completion] thành [0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;11;25]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Transition Completion] thành [100]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Wipe Angle] thành [90]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Feather] thành [50]

Nhấn Ctrl + N để tạo một composition mới

Đổi tên Composition thành [Space]

Điều chỉnh độ rộng thành 3000px

Điều chỉnh độ cao thành 1500px

Điều chỉnh Duration thành [0;00;13;00]

Đổi màu Background thành [#00000]

Click OK

Nhấn Ctrl + Y để tạo một Solid Layer mới

Đổi tên solid layer thành [Stars]

Điều chỉnh độ rộng thành 3000px

Điều chỉnh độ cao thành 1500px

Đổi màu cho solid layer

Click OK

Thêm hiệu ứng [CC Ball Action] vào layer này

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scatter] thành [750]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Grid Spacing] thành [10]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Ball Size] thành [20]

Click chọn [Layer] trên thanh menu

[New]

Và chọn [Camera]

Click OK

Click [Select View Layout] để tùy chỉnh chế độ hiển thị thành 2 Views – Horizontal

Nhấn dấu , để thu nhỏ màn hình composition

Nhấn P để hiển thị Position

Đặt keyframe cho thuộc tính [Position]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [896,540,-7500]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;12;29]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [896,540,0]

Click vào đây để bật Motion Blur cho layer 2

Nhấn số 2 để chọn layer [2]

Thêm hiệu ứng [Deep Tissue] vào layer này

Click [Select View Layout] để tùy chỉnh chế độ hiển thị thành 1 View

Nhấn F2 để bỏ chọn tất cả layer

Thay đổi giá trị thuộc tính [Midtones] thành [616161]

Chọn footage

Kéo thả vào Timeline panel

Nhấn Ctrl + K để mở Composition Settings

Điều chỉnh độ rộng thành 3000px

Điều chỉnh độ cao thành 1500px

Click OK

Như vậy là bài hướng dẫn đã kết thúc

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました