BIẾN HÌNH SHAPE VÀ CHUYỂN ĐỘNG ROBOT

[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách biến hình shape và chuyển động robot.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;08;00]

Đổi màu Background thành màu [000000]

Click OK

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Chọn 2 footage này và kéo thả vào Timeline panel

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [50,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [31,0]

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose layer và đổi tên là [Carrot]

Click OK

Click chọn [Layer] trên thanh menu

Click chọn [Auto-trace] trên thanh menu

Click OK

Nhấn phím M để chỉ hiển thị mỗi Mask

Đổi tên thành [Carrot Mask]

Xóa keyframe [Mask Path]

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers và đổi tên là [Bottle]

Click OK

Click chọn [Layer] trên thanh menu

Click chọn [Auto-trace] trên thanh menu

Click OK

Nhấn phím M để chỉ hiển thị mỗi Mask

Đổi tên thành [Bottle Mask]

Xóa keyframe [Mask Path]

Nhấn phím Ctrl + C để sao chép

Nhấn phím số [1] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + V để dán

Tìm kiếm [Reshape] trong Effects/Presets search box, nhấn phím Enter để áp dụng effect

Click chọn [Carrot Mask] tại list box [Source Mask]

Click chọn [Bottle Mask] tại list box [Destination Mask]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Tạo keyframe [Percent]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Percent] thành [100,0]

Nhấn Shift để chọn dãy layer [1, 2]

Nhấn phím T để chỉ hiển thị mỗi Opacity

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;15]

Tạo keyframe [Opacity]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [0,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;15]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [0,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [100,0]

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Chọn footage này rồi kéo thả vào Timeline panel

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Composition]

Click chọn list box này để tùy chỉnh [Layer Size]

Click OK

Chọn footage này rồi kéo thả vào Timeline panel

Nhấn Ctrl + Shift + ] để di chuyển layer đã chọn lên đầu

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;00]

Nhấn dấu ngoặc vuông [ để di chuyển layer đã chọn đến Outpoint được chỉ định

Nhấn phím số [3] để chọn layer tương ứng

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;15]

Nhấn phím Shift + s,p để hiển thị các thuộc tính tương ứng

Tạo keyframe [Scale]

Tạo keyframe [Position]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [60,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [960,743]

Chọn footage này

Kéo thả vào Timeline panel

Nhấn phím Shift + S,P để hiển thị các thuộc tính tương ứng

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [60,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [960,743]

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Chọn footage này

Kéo thả vào Timeline panel

Nhấp vào biểu tượng này để chọn anchor point tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Y để đổi sang anchor point tool

Di chuyển anchor point của layer số 1

Di chuyển anchor point cảu layer số 2

Di chuyển anchor point của layer 3

Di chuyển anchor point của layer số 4

Nhấn Shift để chọn dãy layer [3, 4]

Click mở listbox này và chọn layer [below arm] cần liên kết giá trị

Click mở listbox này và chọn layer [upper arm] cần liên kết giá trị

Nhấn Shift để chọn dãy layer [1-5]

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [106,0]

Nhấn Shift để chọn dãy layer [1-4]

Nhấn phím R để chỉ hiển thị mỗi Rotation

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

Tạo keyframe [Rotation]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-36,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [43,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-32,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [40,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;15]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-24,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [8,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-17,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [11,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [31,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-43,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [29,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-22,0]

Nhấn phím số [7] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Đổi tên thành [Bottle 2]

Nhấn dấu ngoặc vuông Alt + [ để cắt layer đã chọn đến Outpoint được chỉ định

Nhấn phím số [8] để chọn layer tương ứng

Nhấn Ctrl + phím mũi tên Left 1 lần để di chuyển indicator 1 frame trước hoặc sau

Nhấn dấu ngoặc vuông Alt + ] để cắt layer đã chọn đến Inpoint được chỉ định

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;15]

Click mở listbox này và chọn layer [below arm] cần liên kết giá trị

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-18,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-20,0]

Nhấn Ctrl để chọn layers [3,4]

Click vào đây để thêm hoặc xóa keyframe tại vị trí hiện tại của indicator

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Click vào đây để thêm hoặc xóa keyframe tại vị trí hiện tại của indicator

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-6,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-39,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;15]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [30,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-83,0]

Nhấn Ctrl để chọn layers [3, 4]

Click vào đây để thêm hoặc xóa keyframe tại vị trí hiện tại của indicator

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [38,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-47,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [5.5,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [1,0]

Nhấn phím số [7] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn dấu ngoặc vuông Alt + [ để cắt layer đã chọn đến Outpoint được chỉ định

Nhấn phím số [8] để chọn layer tương ứng

Nhấn Ctrl + phím mũi tên Left 1 lần để di chuyển indicator 1 frame trước hoặc sau

Nhấn dấu ngoặc vuông Alt + ] để cắt layer đã chọn đến Inpoint được chỉ định

Click mở listbox này và chọn layer [None] cần liên kết giá trị

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;15]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [4,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-37,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-18,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [24,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-23,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [17,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [-44,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [56,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;01;23]

Nhấn phím số [6] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [-260,852]

Tạo keyframe [Position]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;15]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] thành [950,852]

Nhấn phím Shift + F9 để thêm lệnh Easy Ease In

Thay đổi Carrot Juice tab composition

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;00]

Nhấn phím số [3] để chọn layer tương ứng

Nhấn dấu ngoặc vuông Alt + ] để cắt layer đã chọn đến Inpoint được chỉ định

Nhấn Ctrl để chọn layers [2, 3, 4]

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers và đổi tên là [Product]

Click OK

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;00]

Nhấn dấu ngoặc vuông Alt + ] để cắt layer đã chọn đến Inpoint được chỉ định

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy là bài hướng dẫn đã kết thúc

AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách biến hình shape và chuyển động robot.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

コメント

タイトルとURLをコピーしました