HIỆU ỨNG LOGO MORPHISM

[Thực hành] Hiệu ứng logo
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo hiệu ứng logo morphism.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0:00:05:00]

Click OK

Nhấp vào biểu tượng này để chọn công cụ Ellipse

Bạn cũng có thể nhấn phím Q để đổi sang công cụ khác

Đổi viền stroke

Điều chỉnh độ rộng 3px

Đổi màu viền thành [D3E8E9]

Đổi màu nền thành [D95899]

Đổi tên thành [Circle 01]

Nhấn phím Shift + a,p để hiển thị các thuộc tính tương ứng

Thay đổi giá trị thuộc tính [Anchor Point] thành [148,128]

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại [Position] để thêm expression [wiggle(2,20)]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Đổi màu nền thành [503FBF]

Nhấn phím A để chỉ hiển thị mỗi Point of Interest

Thay đổi giá trị thuộc tính [Anchor Point] thành [489,144]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Đổi màu nền thành [C0D904]

Nhấn phím A để chỉ hiển thị mỗi Point of Interest

Thay đổi giá trị thuộc tính [Anchor Point] thành [446,363]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Đổi màu nền thành [00AFB4]

Nhấn phím A để chỉ hiển thị mỗi Point of Interest

Thay đổi giá trị thuộc tính [Anchor Point] thành [198,385]

Nhấn Shift để chọn dãy layer [1, 4]

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

 • Tạo keyframe [Position]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của layer 1 thành [1037,532]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của layer 2 thành [890,569]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của layer 3 thành [937,650]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của layer 4 thành [1067,645]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;10]

 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của layer 1 thành [1066,620]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của layer 2 thành [882,596]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của layer 3 thành [1007,605]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của layer 4 thành [1160,580]

Nhấn phím Shift + R, S, T để hiển thị các thuộc tính tương ứng

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

 • Tạo keyframe [Scale]
 • Tạo keyframe [Rotation]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [80,0]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [80,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [100,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;29]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [1,0]

Nhấn nút này để bật chuyển động mờ

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers và đổi tên là [Circle]

Click OK

Nhấn nút này để collapse transform các composition layer hay continuously rasterize các vector layer

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [95,0]

Nhấn phím F2 để bỏ chọn tất cả layer

Nhấp vào biểu tượng này để chọn công cụ Rounded Rectangle

Bạn cũng có thể nhấn phím Q để đổi sang công cụ khác

Điều chỉnh độ rộng 8px

Đổi màu nền thành [C6D8E7]

Đổi tên thành [Glass Blur]

Tìm kiếm [CC Glass] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

 • Tạo keyframe [Light Direction]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Light Height] thành [30,0]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Light Direction] thành [0,15]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;29]

 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Light Direction] thành [1,0]

Tìm kiếm [Fast Box Blur] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Blur Radius] thành [30,0]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Iterations] thành [1,0]

Click vào [Repeat Edge Pixel] checkbox

Nhấn phím T để chỉ hiển thị mỗi Opacity

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [60,0]

Nhấn Ctrl + 0 để ẩn hoặc hiện project panel

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Chọn footage này. Sau đó, kéo thả vào Timeline panel

Nhấn Ctrl + Alt + F để điều chỉnh tỷ lệ vừa với composition

Preview:

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy là bài hướng dẫn đã kết thúc

AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo hiệu ứng logo morphism.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0:00:05:00]

Click OK

Nhấp vào biểu tượng này để chọn công cụ Ellipse

Bạn cũng có thể nhấn phím Q để đổi sang công cụ khác

Đổi viền stroke

Điều chỉnh độ rộng 3px

Đổi màu viền thành [D3E8E9]

Đổi màu nền thành [D95899]

Đổi tên thành [Circle 01]

Nhấn phím Shift + a,p để hiển thị các thuộc tính tương ứng

Thay đổi giá trị thuộc tính [Anchor Point] thành [148,128]

Nhấn giữ phím Alt rồi click chọn biểu tượng stopwatch tại [Position] để thêm expression [wiggle(2,20)]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Đổi màu nền thành [503FBF]

Nhấn phím A để chỉ hiển thị mỗi Point of Interest

Thay đổi giá trị thuộc tính [Anchor Point] thành [489,144]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Đổi màu nền thành [C0D904]

Nhấn phím A để chỉ hiển thị mỗi Point of Interest

Thay đổi giá trị thuộc tính [Anchor Point] thành [446,363]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Đổi màu nền thành [00AFB4]

Nhấn phím A để chỉ hiển thị mỗi Point of Interest

Thay đổi giá trị thuộc tính [Anchor Point] thành [198,385]

Nhấn Shift để chọn dãy layer [1, 4]

Nhấn phím P để chỉ hiển thị mỗi Position

 • Tạo keyframe [Position]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của layer 1 thành [1037,532]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của layer 2 thành [890,569]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của layer 3 thành [937,650]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của layer 4 thành [1067,645]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;10]

 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của layer 1 thành [1066,620]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của layer 2 thành [882,596]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của layer 3 thành [1007,605]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Position] của layer 4 thành [1160,580]

Nhấn phím Shift + R, S, T để hiển thị các thuộc tính tương ứng

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

 • Tạo keyframe [Scale]
 • Tạo keyframe [Rotation]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [80,0]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [80,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [100,0]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;29]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Rotation] thành [1,0]

Nhấn nút này để bật chuyển động mờ

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers và đổi tên là [Circle]

Click OK

Nhấn nút này để collapse transform các composition layer hay continuously rasterize các vector layer

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [95,0]

Nhấn phím F2 để bỏ chọn tất cả layer

Nhấp vào biểu tượng này để chọn công cụ Rounded Rectangle

Bạn cũng có thể nhấn phím Q để đổi sang công cụ khác

Điều chỉnh độ rộng 8px

Đổi màu nền thành [C6D8E7]

Đổi tên thành [Glass Blur]

Tìm kiếm [CC Glass] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;00;00]

 • Tạo keyframe [Light Direction]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Light Height] thành [30,0]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Light Direction] thành [0,15]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;29]

 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Light Direction] thành [1,0]

Tìm kiếm [Fast Box Blur] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Blur Radius] thành [30,0]
 • Thay đổi giá trị thuộc tính [Iterations] thành [1,0]

Click vào [Repeat Edge Pixel] checkbox

Nhấn phím T để chỉ hiển thị mỗi Opacity

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [60,0]

Nhấn Ctrl + 0 để ẩn hoặc hiện project panel

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Chọn footage này. Sau đó, kéo thả vào Timeline panel

Nhấn Ctrl + Alt + F để điều chỉnh tỷ lệ vừa với composition

Preview:

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy là bài hướng dẫn đã kết thúc

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました