HIỆU ỨNG LOGO CINEMA

[Thực hành] Hiệu ứng logo
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo hiệu ứng logo cinema.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;05;00]

Đổi màu Background thành màu [000000]

Click OK

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Thay đổi cài đặt Font

Đổi màu nền thành [FFFFFF]

Đổi màu viền thành [878787]

Click OK

Nhấn phím V để chuyển selection tool

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa object

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point của object vào chính giữa màn hình

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Chọn footage này

Kéo thả vào Timeline panel

Nhấn Ctrl + Alt + F để điều chỉnh tỷ lệ vừa với composition

Đổi track matte

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [200,100]

Nhấn Shift để chọn nhiều layer

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Tìm kiếm [CC Light Sweep] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Tạo keyframe [Center]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Center] thành [161,352]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Center] thành [1604,352]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Width] thành [100,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Sweep Intensity] thành [145,0]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn U để chỉ hiển thị các thuộc tính đã đặt keyframes hoặc expression

Click chọn [Animation] trên thanh menu, chọn [Keyframe Assistant] và click chọn [Time-Reverse Keyframes]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Width] thành [90,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Sweep Intensity] thành [65,0]

Tìm kiếm [Bevel Alpha] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Tìm kiếm [Drop Shadow] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [80,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Distance] thành [30,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Softness] thành [10,0]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Thay đổi giá trị thuộc tính [Softness] thành [65,0]

Tìm kiếm [Tint] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Nhấn Ctrl + 0 để ẩn hoặc hiện project panel

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Chọn footage này

Kéo thả vào Timeline panel

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [118,118]

Đổi Mode [Screen]

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Chọn footage này

Kéo thả vào Timeline panel

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [120,0]

Đổi Mode [Hard Light]

Nhấn phím T để chỉ hiển thị mỗi Opacity

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Tạo keyframe [Opacity]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [90,0]

Nhấn phím F2 để bỏ chọn tất cả layer

Click chọn [Layer] trên thanh menu, chọn [New] và click chọn [Adjustment Layer]

Tìm kiếm [Curves] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Tìm kiếm [Noise] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount of Noise] thành [9,0]

Click vào checkbox [Use Color Noise]

Click chọn [Layer] trên thanh menu, chọn [New] và click chọn [Null Object]

Nhấn phím F2 để bỏ chọn tất cả layer

Nhấn Ctrl để chọn nhiều layers

Click mở listbox này và chọn layer [Null 1] cần liên kết giá trị

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Tạo keyframe [Scale]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;20]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [110,0]

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Chọn footage này

Kéo thả vào Timeline panel

Nhấn Ctrl + Alt + F để điều chỉnh tỷ lệ vừa với composition

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy là bài hướng dẫn đã kết thúc

AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo hiệu ứng logo cinema.

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Nhấp vào biểu tượng này để tạo một composition mới

Bạn cũng có thể tạo một composition mới bằng cách nhấn Ctrl + N

Thay đổi tên của composition

Điều chỉnh Duration [0;00;05;00]

Đổi màu Background thành màu [000000]

Click OK

Nhấn biểu tượng này và chọn type tool

Bạn cũng có thể nhấn phím Ctrl + T để đổi sang type tool

Thay đổi cài đặt Font

Đổi màu nền thành [FFFFFF]

Đổi màu viền thành [878787]

Click OK

Nhấn phím V để chuyển selection tool

Nhấn phím Ctrl + Alt + Home để di chuyển anchor point vào giữa object

Nhấn phím Ctrl + Home để căn chỉnh vị trí anchor point của object vào chính giữa màn hình

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Chọn footage này

Kéo thả vào Timeline panel

Nhấn Ctrl + Alt + F để điều chỉnh tỷ lệ vừa với composition

Đổi track matte

Nhấn phím số [2] để chọn layer tương ứng

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [200,100]

Nhấn Shift để chọn nhiều layer

Nhấn Shift + Ctrl + C để Precompose một layer hay một nhóm layers

Click OK

Tìm kiếm [CC Light Sweep] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Tạo keyframe [Center]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Center] thành [161,352]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;03;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Center] thành [1604,352]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Width] thành [100,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Sweep Intensity] thành [145,0]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Nhấn U để chỉ hiển thị các thuộc tính đã đặt keyframes hoặc expression

Click chọn [Animation] trên thanh menu, chọn [Keyframe Assistant] và click chọn [Time-Reverse Keyframes]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Width] thành [90,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Sweep Intensity] thành [65,0]

Tìm kiếm [Bevel Alpha] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Tìm kiếm [Drop Shadow] trong Effects/Presets search box

Nhấn phím Enter để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [80,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Distance] thành [30,0]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Softness] thành [10,0]

Nhấn phím Ctrl + D để tạo bản sao

Thay đổi giá trị thuộc tính [Softness] thành [65,0]

Tìm kiếm [Tint] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Nhấn Ctrl + 0 để ẩn hoặc hiện project panel

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Chọn footage này

Kéo thả vào Timeline panel

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [118,118]

Đổi Mode [Screen]

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Chọn footage này

Kéo thả vào Timeline panel

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [120,0]

Đổi Mode [Hard Light]

Nhấn phím T để chỉ hiển thị mỗi Opacity

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Tạo keyframe [Opacity]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;02;00]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Opacity] thành [90,0]

Nhấn phím F2 để bỏ chọn tất cả layer

Click chọn [Layer] trên thanh menu, chọn [New] và click chọn [Adjustment Layer]

Tìm kiếm [Curves] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Tìm kiếm [Noise] trong Effects/Presets search box

Double click để áp dụng effect

Thay đổi giá trị thuộc tính [Amount of Noise] thành [9,0]

Click vào checkbox [Use Color Noise]

Click chọn [Layer] trên thanh menu, chọn [New] và click chọn [Null Object]

Nhấn phím F2 để bỏ chọn tất cả layer

Nhấn Ctrl để chọn nhiều layers

Click mở listbox này và chọn layer [Null 1] cần liên kết giá trị

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím S để chỉ hiển thị mỗi Scale

Tạo keyframe [Scale]

Nhấn Alt + Shift + J di chuyển indicator đến [0;00;04;20]

Thay đổi giá trị thuộc tính [Scale] thành [110,0]

Nhấn phím Ctrl + I để import file

Chọn footage này

Kéo thả vào Timeline panel

Nhấn Ctrl + Alt + F để điều chỉnh tỷ lệ vừa với composition

Nhấn phím Home để thanh indicator di chuyển về 0

Nhấn phím Spacebar để preview

Như vậy là bài hướng dẫn đã kết thúc

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました